KONVENTIONEN OM DEMILITARISERING AV ÅLANDSÖARNA.
Samtida översättning, Helsingfors hos J. Simelii arvingar
1856

I Guds den Allsmäktiges namn!

Hans Majestät Kejsaren av Ryssland, Hans Majestät Fransmännens Kejsare och Hennes Majestät Drottningen av förenade Konungariket Storbritannien och Irland, önskande att till Östersjön utsträcka den emellan Dem så lyckligen återställda enigheten i Orienten, samt därigenom betrygga den allmänna fredens välgärningar, hava beslutat att ingå en konvention och i sådant ändamål till fullmäktige utnämnt:

Hans majestät Kejsaren av Ryssland: Greve Alexis Orloff, Dess General-Adjutant, General av Kavalleriet, Kommenderande det Kejserliga Högkvarteret, Ledamot av Rikskonseljen och Minister-Kommittén, hugnad med Deras Majestäters Kejsar Nicolai den I:stes Storvördigst i åminnelse och Kejsar Alexander II:dres porträtter i briljanter; Riddare av S:t Andræ orden med briljanter och alla Ryska ordnar; Storkors av Österrikiske S:t Stephans orden i första klassen; Preussiska Svarta Örns orden med briljanter; Sardiniske Annunciade orden, m. fl. utländska ordnar;
och Baron Filip Brunnow, Dess Geheime-Råd, Utomordentligt Sändebud och fullmyndig Minister vid Tyska Förbundet och hos Hans Kongl. Höghet Storhertigen av Hessen; Riddare av S:t Wladimirs ordens 1:sta klass, S:t Alexander Newsky orden med briljanter; Vita örns orden; St Anne och S:t Stanislai ordens 1:sta klass; Storkors av Preussiska Röda örns orden i 1:sta klassen; Kommendör av Österrikiske S:t Stephans orden, m.fl. utländska ordnar;

Hans Majestät Fransmännens kejsare: Greve Alexander Colonna-Walewski, Senator i Kejsaredömet, Stor-officer av Kejserliga Heders-Legionen, Riddare av Serafimer orden, Storkors av S:t Mauritii och Lazari orden, prydd med Kejsarl. Medjidii orden i 1:sta klassen, m.m.; Dess Minister-Stats-Sekreterare för utrikes ärenderne;
och Baron Frans Adolf Bourqueney, Storkors av Kejserliga Hederslegionen och av Österrikiska Leopolds orden, prydd med Sultanens porträtt i briljanter, m.m.; Dess Utomordentlige Sändebud och fullmyndige Minister hos Hans Kejserliga Kongl. Apostoliska Majestät;

Hennes Majestät Drottningen av förenade Konungariket Storbritannien och Irland: den hedervärde Greven Georg Wilhelm Fredrik Clarendon, Baron Hyde-Hindon, Pair av förenade Konungariket, Ledamot i Hennes Majestäts Hemliga Råd, Riddare av den ädla Strumpebands orden och Storkors-Riddare av den högt ansedda Bath orden, Hennes Majestäts Förste Statssekreterare för utrikes ärendene;
och den hedervärde Baronen Henrik Richard Carl Cowley, Pair i det förenade Konungariket, Ledamot i Hennes Majestäts Hemliga Råd, Storkors-Riddare av den högt ansedda Bath orden; Hennes Majestäts utomordentlige och fullmyndige Ambassadör hos Hans Majestät Fransmännens Kejsare;

vilka, sedan de utväxlat sina i god och giltig form befunna fullmakter, överenskommit om följande stadganden:

Artikel 1.

Hans Majestät Kejsaren av Ryssland, för att gå deras Majestäter Fransmännens Kejsares och Drottningens av förenade Konungariket Storbritannien och Irland uttryckta önskan till mötes, förklarar, att de Åländska öarne icke skola befästas samt att där varken skall underhållas eller grundläggas något militär- eller marin-etablissement.

Artikel 2.

Närvarande Konvention, bifogad den i Paris i dag undertecknade allmänna traktaten, skall ratificeras och ratifikationerna utväxlas inom utgången av fyra veckor eller förr, om sig göra låter.

Till bekräftelse härå hava de respektive plenipotentiärerne undertecknat densamma samt vidfogat sina sköldemärken.

Avslutad i Paris den 30 Mars år 1856.

Clarendon
Cowley
A. Walewski
Bourquenay
Orloff
Brunnow